Je privacy

1. Algemeen

1.1 UiTiD is een realisatie van publiq vzw (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel.: 02 551 18 70, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

1.2 UiTiD is enerzijds een account waarom u op verschillende toepassingen en sites kan aanmelden en anderzijds een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. U kunt uw persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda’s, websites en andere digitale toepassingen van publiq, zoals UiTinVlaanderen.be en UiTmetVlieg.be. Daarnaast kunt u ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in uw UiTiD. Verder kan u met hetzelfde profiel, bv. als organisator van een activiteit, informatie invoeren en beheren via UiTdatabank.be.

1.3 Als houder van een UiTiD bent u de eigenaar van alle data opgeslagen in uw profiel. U kunt dus alle persoonlijke data steeds naar eigen believen wijzigen of verwijderen.

1.4 Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

1.5 Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u een UiTiD-account aanmaakt. Dat laatste kunt u doen door zich te registreren op deze Website of via de registratiefunctie van andere websites die UiTiD ter beschikking stellen (bv. UiTinSchoten.be, Cultuurkuur.be, museumPASSmusées.be). Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

1.6 Deze Privacyverklaring hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op UiTiD. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens de registratie opgeeft hebben wij de volgende doelstellingen voor ogen.

UiTiD maakt het voor u als gebruiker mogelijk om:

 • 2.1.1 één profiel om bij verschillende diensten van publiq vzw en haar partners in te loggen
 • 2.1.2 overzicht van gelinkte vrijetijdsdiensten, bv. UiTPAS en museumpas
 • 2.1.3 je UiTID profielgegevens beheren
 • 2.1.4 communicatievoorkeuren voor de verschillende producten raadplegen
 • 2.1.5 een kind toestemming geven om een UiTID profiel aan te maken

UiTiD maakt het voor ons als communicatiedienst mogelijk om:

 • 2.1.6 je vragen en voorkeuren registreren en er een passend antwoord op bieden
 • 2.1.7 gebruikersrechten en toegangscontrole tot toepassingen
 • 2.1.8 informatie en meldingen op maat, i.f.v. welke diensten je gebruikt en de manier waarop
 • 2.1.9 analyse en onderzoek van het gebruik van de diensten en platformen die van UiTiD gebruik maken, onder meer om over onze activiteiten te rapporteren aan onze subsidiërende overheid en om onze diensten te verbeteren - dit gebeurt echter steeds op een geanonimiseerde manier.

2.2 Indien u in een gemeente woont die met de Vlaamse vrijetijdskaart UiTPAS werkt, dan biedt publiq u ook de mogelijkheid een UiTPAS aan te vragen. Registreert u zich online voor UiTPAS, dan worden alle geregistreerde gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en adres) gekoppeld aan uw UiTiD. In dat geval is aanvullend de privacyverklaring van UiTPAS van toepassing.

2.3 Bij de registratie voor UiTiD heeft u eveneens de optie om hierbij gebruik te maken van uw account op Facebook of Google. Daarbij dient u aan de betrokken dienst toestemming te geven om een beperkte set profielgegevens vanuit deze social account te delen met UiTiD. Na registratie op deze manier kan u uw social account gebruiken om in te loggen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke gegevens?

3.1 Bij gebruik van de Website verzamelen wij vooral functionele informatie, zoals toegelicht in de Privacyverklaring van de betrokken website.

3.2 Bij registratie van een UiTiD slaan wij volgende persoonsgebonden informatie op:

 • 3.2.1 e-mailadres, wachtwoord en geboortedatum, taal (verplicht) en facultatief aangevuld met geslacht, voornaam, postcode en land
 • 3.2.2 de toepassingen en platformen waaraan uw UiTiD gekoppeld is;
 • 3.2.3 U kiest er zelf voor of en aan welke toepassingen en platformen u uw UiTiD linkt. Specifiek in functie van de toepassingen waarvan u met UiTiD gebruik maakt, kunnen - steeds met uw toestemming - aanvullend volgende gegevens worden verwerkt: volledige adresgegevens, profielfoto, leefstijlprofiel, gezinssamenstelling, bio, lidmaatschappen, opgeslagen zoekopdrachten, opt-in's voor bv. aanbevelingen op maat en nieuwsbrieven;
 • 3.2.4 Wanneer u (na inloggen) gebruik maakt van UiTiD en acties onderneemt (zoals leuk vinden, commentaar geven, meer info consulteren, …), geeft u ook informatie vrij over uw voorkeuren inzake vrijetijdsaanbod en uw surfgedrag. Dit is noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de gepersonaliseerde diensten verbonden aan UiTiD. Uw acties zijn namelijk mee van invloed op uw persoonlijke aanbevelingen mits u ervoor opteert deze te ontvangen.

3.3 Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens: Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer u UiTiD gebruikt (bijvoorbeeld telkens u een actie uitvoert zoals een like).

3.4 Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor UiTiD. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie “Persoonlijke informatie” in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die publiq dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken. We verwijderen uw UiTiD wanneer gedurende 2 jaar het profiel niet gebruik werd en/of er niet op ingelogd werd.

3.5 Wanneer u uw registratie opzegt, worden uw acties losgekoppeld van uw persoonsgegevens en geanonimiseerd bijgehouden voor onbepaalde duur.

4. Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 publiq hanteert het principe dat je gegevens niet gedeeld worden met derden.

4.2 Indien u er voor opteert UiTiD te gebruiken aan de hand van een zogenaamde social login (bv. Facebook) zijn de overeenstemmende gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de betrokken sociale media evenzeer van toepassing. De voor UiTiD noodzakelijke gegevens worden van uw profiel bij de betrokken toepassing overgenomen.

4.3 Het is mogelijk dat we dat we uw gegevens wel delen i.f.v. bepaalde toepassingen. Dit staat dan steeds vermeld in het privacybeleid van de betrokken toepassing of platform. U beslist volledig autonoom over het eventuele gebruik van en delen op netwerken van sociale media. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betrokken sites zijn in dat geval van toepassing en hierop heeft publiq vzw geen invloed.

4.4 U kunt uw UiTiD op eigen initiatief ook gebruiken op websites of andere digitale toepassingen van partners van publiq (bijvoorbeeld www.uitinschoten.be). Daarbij bepaalt u in uw UiTiD-instellingen zelf welke applicaties toegang krijgen tot de gegevens in uw persoonlijk UiTiD. Applicaties van partners mogen geen persoonlijke gegevens uit uw UiTiD bijhouden tenzij u uitdrukkelijk anders overeenkomt met de betrokken partner. Wenst u zelf persoonlijke gegevens te delen via een applicatie van partners (bijvoorbeeld inschrijving op een nieuwsbrief van www.uitinschoten.be), wees er dan van bewust dat niet deze UiTiD Privacyverklaring, maar wel het privacybeleid van de partnerorganisaties van toepassing is.

4.5 Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van publiq strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van publiq en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

5. Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

5.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2 U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.3 U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

5.4 U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

5.5 Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

5.6 Alle data over de acties die u met uw UiTiD onderneemt en al uw profielgegevens kunt u zelf opvragen en wijzigen via uw UiTiD-account.

5.7 U kan op elk ogenblik uw UiTiD-profiel verwijderen. Al uw persoonsgegevens in het bezit van publiq zullen dan gewist worden, tenzij publiq voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

5.8 U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (om fraude te voorkomen dient u daarom scan of foto van uw eID over te maken). Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met publiq via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

6.1 publiq neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

6.2 publiq neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

7. Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

7.1 publiq stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@publiq.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (om fraude te voorkomen dient u ons daarom scan van uw eID over te maken).

7.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

8. Wijzigingen

8.1 publiq behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw account stop te zetten.

8.2 Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 15/08/2020.

Vragen over UiTiD?